Nabór na stanowisko Opiekun w Klubie Malucha

Klub Malucha w Wieruszowie realizowany w ramach projektu pn. „Klub Dziecięcy w Wieruszowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020

DYREKTOR ZESPOŁU ŻŁOBKA I KLUBU MALUCHA W WIERUSZOWIE

ogłasza nabór na stanowisko: opiekun/opiekunka dziecięca

 1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy): Klub Malucha, ul. Kępińska 2a, 98-400 Wieruszów.
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 3. Rodzaj umowy: umowa na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Praca 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie w godzinach od 6:30 do 16:30, na 3 zmiany.
 4. Określenie stanowiska: opiekun/opiekunka dziecięca.
 5. Wymagania niezbędne, które powinna spełnić osoba ubiegająca się pracę na w/w stanowisku:
 • osoba, która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej;
 • opiekunem w żłobku może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie: wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz: co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna;
 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 • nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na postawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców na tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwa umyślne:
 • stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, cierpliwość, wyrozumiałość, kreatywność, zdolność empatii, komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole oraz szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3,
 • zdolności manualne, muzyczne, plastyczne,
 • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 1. Opiekunowie wykonywać będą następujące zadania:
 • zapewnienie troskliwej opieki, bezpieczeństwa i prawidłowego rozwoju dzieciom w wieku od ukończenia 1 do 3 roku życia,
 • wykonywanie codziennych czynności w zakresie karmienia, mycia oraz pomoc przy czynnościach higienicznych,
 • odpowiednie przygotowanie dzieci do odpoczynku i korzystania ze świeżego powietrza,
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
 • działanie wg Ramowego Planu Dnia,
 • prowadzenie ewidencji czasu pobytu dziecka w klubie,
 • kontrola zabawek i pomocy edukacyjnych, czuwanie nad bezpiecznym i właściwym ich wykorzystaniem,
 • organizowanie i prowadzenie ogólnorozwojowych zajęć edukacyjnych dla dzieci,
 • nauka samodzielności w różnych aktywnościach życiowych (ubieranie, nocnikowanie, samodzielne jedzenie),
 • wykonywanie prac związanych ze spożywaniem posiłków (rozstawianie naczyń i sztućców, estetyczne i zgodne z normami porcjowanie posiłków, a także utrzymywanie porządku w miejscu spożywania posiłków dzieci, sprzątanie po posiłkach),
 • przygotowywanie i tworzenie dekoracji pomieszczeń klubu,
 • realizacja programu wychowawczego poprzez różnorodność prowadzonych zajęć,
 • tworzenie scenariuszy i konspektów zajęć,
 • konstruowanie planów miesięcznych,
 • współpraca z personelem w celu zapewniania sprawnej organizacji pracy i maksymalnie dobrych warunków pobytu dziecka,
 • współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na dziecko,
 • informowanie dyrektora o wszelkich wydarzeniach zakłócających tok pracy lub mogących mieć znaczenie dla bezpieczeństwa dzieci i działalności zespołu.
 1. Osoby zainteresowane pracą na stanowisku opiekuna dziecięcego w Klubie Malucha w Wieruszowie proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny), życiorys (curriculum vitae) wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej,

2) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia,

3) kopie świadectw pracy;

4) klauzula informacyjna (w załączniku);

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

7) oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

8) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

9) poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

10) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska opiekuna dziecięcego.

Odrzucone zostaną oferty, które:

 • nie zawierają dokumentów określonych jako wymagane;
 • nie spełniają wymagań w zakresie posiadanego wykształcenia.
 1. W związku z okresem urlopowym Zespołu Żłobka i Klubu Malucha w Wieruszowie, wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Referacie Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, I piętro, pokój nr 35, w terminie do dnia 25.07.2022 r. do godz. 10:00 lub pocztą na adres: Żłobek Miejski w Wieruszowie, ul. Bursztynowa 1, 98-400 Wieruszów (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko opiekun/opiekunka dziecięca”.
 2. Oferty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Z osobami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o terminie której ubiegający się zostaną poinformowani telefonicznie.
 4. Osoby zakwalifikowane przed podjęciem zatrudnienia przedstawiają zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy w klubie.
 5. Informacje dodatkowe:
 • Życiorys, list motywacyjny, klauzulę i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. Oświadczenia poza podpisem powinny zawierać datę ich sporządzenia.
 • Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK zgodnie wymogiem art. 15 ust. 5 Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz.U. 2021 poz. 75 z póź.zm.).
 • Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 • Oferty odrzucone z przyczyn formalnych oraz dokumenty ofert kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni są do odebrania osobiście przez zainteresowanych lub niszczone po terminie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Żłobka Miejskiego w Wieruszowie i na stronie internetowej: zlobek.wieruszow.pl .

Załączniki:

Oświadczenia opiekuna Klub nabór

Klauzula CV Klub nabór

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko opiekun w Klubie Malucha w Wieruszowie ul. Kępińska 2a, 98-400 Wieruszów

Uprzejmie informuję, że w wyniku ogłoszenia naboru na stanowisko opiekuna zostały złożone 3 oferty.

Wszystkie osoby złożyły komplet wymaganych dokumentów oraz posiadały wymagane wykształcenie.

W dniu 26.07.2022 r. na rozmowy kwalifikacyjne zaproszono trzy kandydatki.

W wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione stanowisko, po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, pozytywnie zaakceptowano kandydaturę następującej osoby:

Anna Ślusarek.