Ramowy rozkład dnia

Grupa młodsza

Dzieci do 12 miesiąca życia karmione są wg indywidualnych harmonogramów i wskazań rodziców. Drzemki odbywają się również wg indywidualnych potrzeb dzieci.

Wszystkie działania edukacyjno – wychowawczo – opiekuńcze mają za zadanie wsparcie Rodziców w wychowaniu i wykształceniu podstawowych czynności dostosowanych do wieku dziecka poprzez:

– czytanie i słuchanie bajek,

– zabawy muzyczne (odkrywanie świata muzyki, poznanie nowych instrumentów i ich dźwięków itd.),

– zabawy ruchowe przygotowujące do raczkowania i chodzenia,

– ćwiczenia z piłką sensoryczną,

– ćwiczenia wzmacniające poszczególne partie ciała,

– zabawy relaksacyjne przy muzyce klasycznej dla maluszków ,

– rysowanie, malowanie, lepienie z mas plastycznych itp.,

– zabawy z zabawkami rozwijające u dzieci umiejętności manualne i ruchowe,

– stymulowanie prawidłowego siadania, raczkowania, pionizacji ciała niemowląt dostosowane do wieku i możliwości dziecka.

Grupa starsza

6:30 – 8:20 Schodzenie się dzieci; zabawy swobodne w kącikach zainteresowań; aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo – edukacyjnych; pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy; inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej; zabawy rozwijające zainteresowania; możliwość konsultacji rodziców z opiekunkami.

8:20 – 8:30 Przygotowanie do śniadania; czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności samoobsługowych, posadzenie dzieci do stolików, zakładanie śliniaków.

8:30 – 9:10 Śniadanie; karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym spożywaniu posiłków, wyrabianie u dzieci nawyku właściwego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania się przy stole, pogadanki na temat zdrowego odżywiania się.

9:15 – 10:15 Zintegrowana działalność edukacyjno – wychowawcza; zajęcia dydaktyczne zgodne z tematyką na poszczególne dni tygodnia z całą grupą i w małych zespołach. Nabywanie umiejętności poprzez działanie – stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych; wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą (w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów).

10:15 – 11:15 Przy sprzyjającej pogodzie spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu na tarasie i żłobkowym placu zabaw; obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe i zajęcia sportowe, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę dziecka (zestawy ćwiczeń gimnastycznych); wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania świata zewnętrznego; kształcenie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drodze, poznawanie podstawowych znaków drogowych; czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

11:15 – 11:30 Przygotowanie do obiadu; czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności samoobsługowych.

11:30 – 12:00 Obiad – II danie – przestrzeganie zasad kulturalnego spożywania obiadu, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się przy stole, pomoc dzieciom w samodzielnym spożywaniu posiłku.

12:00 – 14:00 Poobiedni odpoczynek i relaks na leżakach; słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie przez nauczyciela bajek, słuchanie nagrań bajek z płyt CD, kołysanek, monitorowanie snu dzieci.

14:00 – 14:30 Obiad – I danie – kształtowanie u dzieci nawyków zdrowotnych, zachęcanie do spożywania całego posiłku, wyrabianie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pomoc dzieciom w samodzielnym spożywaniu posiłku.

14:30 – 15:30 Kontynuacja działalności edukacyjnej; zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, dowolne wg zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach, praca indywidualna i wyrównawcza; utrwalenie poznanych treści w ciągu dnia.

15:30 – 16:00 Podwieczorek – przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się przy stole, pomoc dzieciom w samodzielnym spożywaniu posiłku.

16:00 – 16:30 Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań; kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domów.