Statut Żłobka, Klubu, Zespołu

UCHWAŁA NR XXXI/231/2016

RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE

z dnia 18 listopada 2016 r

w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Wieruszowie

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 roku poz. 446) w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 157) Rada Miejska w Wieruszowie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Wieruszowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieruszowie

Adam Śpigiel

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/231/2016

Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 18 listopada 2016r.

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W WIERUSZOWIE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Żłobek Miejski z siedzibą w Wieruszowie, zwany dalej „Żłobkiem” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 157);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579);

4) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Żłobek jest samodzielną, wydzieloną organizacyjnie gminną jednostką budżetową.

2. Żłobek nie posiada osobowości prawnej.

3. Siedziba Żłobka mieści się w Wieruszowie przy ul. Fabrycznej 6.

4. Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Wieruszów.

Rozdział 2

Cele i zadania Żłobka

§ 3. Podstawowym celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-zdrowotnej, opiekuńczej i wychowawczej, wspomagającej wyrównanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.

§ 4. Do zadań Żłobka należy:

1) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, profilaktyczno-zdrowotnej, wychowawczej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

2) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;

3) współdziałanie z rodzicami w wychowywaniu dzieci;

4) zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w Żłobku odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia zgodnego z normami i zasadami dietetyki.

§ 5. Cele Żłobka są osiągane, poprzez:

1) stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny;

2) stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy;

3) zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku;

4) zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu;

5) współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi), w tym poprzez organizację spotkań, zajęć otwartych oraz włączanie rodziców w działalność grupy.

Rozdział 3

Warunki przyjmowania i pobytu dzieci w Żłobku

§ 6. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku do 4 roku życia.

2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie Gminy Wieruszów.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają (z zachowaniem ust. 1 i 2):

1) dzieci obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się;

2) dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3);

3) dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;

4) dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;

5) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej).

4. Dzieci spoza Gminy Wieruszów będą przyjmowane do Żłobka na dany rok szkolny tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Wieruszów i posiadania wolnych miejsc w placówce.

§ 7. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objętego opieką mają prawo do:

1) uzyskania informacji na temat planu pracy w grupach;

2) uzyskania informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka;

3) wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka i pracowników Żłobka, w tym dyrektora.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objętego opieką zobowiązani są do:

1) przestrzegania statutu Żłobka;

2) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

3) przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

4) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku;

5) przyprowadzania do Żłobka wyłącznie dziecka zdrowego.

Rozdział 4

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku

§ 8. 1. Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ponoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka przebywającego w Żłobku.

2. Żłobek pobiera opłaty od rodziców (prawnych opiekunów) za korzystanie z usług Żłobka wyliczone w oparciu o przyjęte w drodze odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Wieruszowie stawki opłaty uwzględniające:

1) opłatę za pobyt dziecka w Żłobku, nie dłużej jednak niż 10 godzin dziennie ustaloną jako iloczyn stawki dziennej oraz liczby dni pobytu dziecka w żłobku;

2) opłatę dodatkową za wydłużony (na wniosek rodziców, prawnych opiekunów) pobyt dziecka w Żłobku, przekraczający 10 godzin dziennie;

3) opłatę za wyżywienie (stawkę żywieniową) równą kosztowi surowca zużytego do przyrządzania posiłków dla dzieci, zgodnie z normami żywienia właściwymi dla dzieci do lat 3.

3. Wysokość opłaty za wyżywienie, o których mowa w ust. 2 pkt 3 ustala co roku Dyrektor Żłobka w porozumieniu z organem prowadzącym.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 2, za czas przebywania dziecka w Żłobku wnosi się z dołu do 10 dnia następnego miesiąca.

5. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w Żłobku określa umowa zawierana pomiędzy dyrektorem Żłobka a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

Rozdział 5

Organizacja Żłobka

§ 9. 1. Żłobek stanowi zakład pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

2. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników i reprezentuje Żłobek na zewnątrz.

3. Dyrektor Żłobka działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Wieruszowa.

4. Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Żłobka.

5. W regulaminie organizacyjnym Dyrektor Żłobka ustala godziny pracy Żłobka, biorąc pod uwagę opinie rodziców.

6. Dyrektor Żłobka jest odpowiedzialny za realizację zadań określonych w § 4 oraz za:

1) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka;

2) opracowywanie rocznych planów finansowych Żłobka;

3) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Żłobka;

4) sprawne administrowanie i zarządzanie majątkiem Żłobka.

7. Dyrektor w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia i regulaminy.

Rozdział 6

Mienie Żłobka

§ 10. Żłobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i zapewnia jego należytą ochronę, jak również jego właściwe wykorzystanie.

Rozdział 7

Gospodarka finansowa

§ 11. 1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla gminnej jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Źródłami finansowania Żłobka są:

1) środki finansowe z budżetu Gminy Wieruszów;

2) opłaty wnoszone przez rodziców za usługi świadczone w ramach działalności statutowej;

3) inne dochody uzyskane w sposób przewidziany prawem.

3. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy, obejmujący planowane dochody i wydatki Żłobka.

4. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 8

Nadzór i kontrola nad Żłobkiem

§ 12. 1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Burmistrz Wieruszowa.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1) warunki i jakość świadczonej opieki;

2) realizację zadań statutowych;

3) prawidłowość gospodarowania mieniem;

4) gospodarkę finansową.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 13. 1. Żłobek używa pieczęci podłużnej o treści: Żłobek Miejski w Wieruszowie ul. Fabryczna 6, 98-400 Wieruszów.

2. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

UCHWAŁA NR L/359/2017

RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE

z dnia 16 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Wieruszowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 roku poz. 1875) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z 2017 poz. 60 i poz. 1428) Rada Miejska w Wieruszowie uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Żłobka Miejskiego w Wieruszowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXI/231/2016 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Wieruszowie wprowadza się następujące zmiany:

– Rozdział 4 Statutu otrzymuje brzmienie: „Rozdział 4. Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku oraz za pobyt i wyżywienie w razie nieobecności dziecka w żłobku.

§ 8. 1 Wysokość opłat za pobyt i wyżywienie ustala Rada Miejska w Wieruszowie odrębną uchwałą.

2. Opłata za pobyt dziecka w żłobku nie podlega zwrotowi w wypadku nieobecności dziecka w żłobku.

3. Opłata za wyżywienie dziecka objętego opieką w żłobku podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka. Warunkiem zwrotu opłaty jest zgłoszenie przez rodzica/opiekuna prawnego Dyrektorowi Żłobka nieobecności dziecka telefonicznie, osobiście lub w formie elektronicznej nie później niż w pierwszym dniu nieobecności”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa.

§ 3. 1 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady

Adam Śpigiel

 

 

UCHWAŁA NR L/360/2017

RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE

z dnia 16 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXI/233/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Gminę Wieruszów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 roku poz. 1857, z późn. zm.), art. 23, art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.) Rada Miejska w Wieruszowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/233/2016 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenie wysokości opłat w żłobku miejskim prowadzonym przez Gminę Wieruszów wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

– „§ 3 ust. 1 Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim prowadzonym przez Gminę Wieruszów w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi miesięcznie 300 złotych.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa.

§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady

Adam Śpigiel

 

 

UCHWAŁA NR LVIII/413/2018

RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE

z dnia 26 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Wieruszowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 157, ze zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 1428) Rada Miejska w Wieruszowie uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXI/231/2016 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Wieruszowie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3 załącznika występujące wyrazy „ul. Fabrycznej 6” zastępuje się wyrazami „ul. Bursztynowej 1”.

2) w § 6 załącznika zmienia się ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają w następującej kolejności:

1) dzieci niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, co do których nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające im korzystanie ze Żłobka lub dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej);

2) dzieci obojga pracujących lub uczących się w systemie dziennym rodziców (prawnych opiekunów);

3) dzieci pracującego lub uczącego się w systemie dziennym rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)

4) dzieci rodzica (prawnego opiekuna) wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji.”;

3) w § 6 załącznika dodaje się ust. 5 o następującej treści:

„5. W przypadku zgłoszenia, w formie pisemnego oświadczenia, przez rodzica (prawnego opiekuna) planowanej nieobecności dziecka w Żłobku, która będzie trwała nieprzerwanie nie krócej niż 60 kolejnych dni kalendarzowych można przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego planowanej nieobecności inne dziecko na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z jego rodzicami (prawnymi opiekunami)”;

4) w § 7 załącznika dodaje się ust. 3, 4 i 5, o następującej treści:

3. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci uczęszczających do Żłobka mogą brać udział

w zajęciach prowadzonych w Żłobku poprzez uczestnictwo w zajęciach otwartych.

4. Zajęcia otwarte organizowane są co najmniej raz w roku, w terminie ustalonym przez Dyrektora Żłobka.

5. Zajęcia otwarte mogą mieć charakter uroczystości okolicznościowych.”

5) w § 9 załącznika dodaje się ust. 8 o następującej treści:

„8. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje osoba przez niego wyznaczona.”;

6) w § 13 załącznika zmienia się ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Żłobek używa pieczęci podłużnej o treści: Żłobek Miejski w Wieruszowie ul. Bursztynowa 1, 98-400 Wieruszów.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa.

§ 3. 1 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Adam Śpigiel

 

 

 

 

 


 

 

UCHWAŁA NR XLI/314/2021

Rady Miejskiej w Wieruszowie

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie utworzenia Klubu Malucha w Wieruszowie i ustalenia statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), art. 8 ust. 1 pkt 1, art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 952) uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2022 r. tworzy się gminną jednostkę budżetową pod nazwą: “Klub Malucha w Wieruszowie” z siedzibą: ul. Kępińska 2a, 98-400 Wieruszów.

§ 2. Ustala się Statut Klubu Malucha w Wieruszowie w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Adam Śpigiel

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XLI/314/2021

Rady Miejskiej w Wieruszowie

z dnia 15 listopada 2021 r.

Statut Klubu Malucha w Wieruszowa

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) Klubie – należy przez to rozumieć Klub Malucha w Wieruszowie z siedzibą przy ul. Kępińskiej 2a, 98-400 Wieruszów;

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.);

3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Klubu Malucha w Wieruszowie;

4) rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

§ 2. 1. Klub Malucha w Wieruszowie jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej, wpisaną do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Wieruszowa.

2. Siedziba Klubu mieści się pod adresem: ul. Kępińska 2a, 98-400 Wieruszów.

3. Klub działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)

5) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)

6) nieniejszego statutu.

4. Podstawowym obszarem działania Klubu jest Gmina Wieruszów, jednak dla właściwej realizacji zadań i celów Klub może prowadzić działalność również poza granicami Gminy Wieruszów.

Rozdział 2.

Cel i zadania Klubu

§ 3. Celem działania Klubu jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat (z uwzględnieniem § 8 ust. 1) oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

§ 4. Do zadań Klubu należy w szczególności:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, w tym niepełnosprawności;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych, dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności;

4) prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji dostosowanych do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka;

5) zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi;

6) rozwijanie samodzielności dziecka oraz wyrabianie właściwych nawyków higieny osobistej;

7) organizowanie odpoczynku dziennego, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

8) promocja zdrowia;

9) współdziałanie z rodzicami oraz ich rodzinami w dbaniu o wszechstronny oraz prawidłowy rozwój dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

§ 5. Zadania Klubu realizowane są w szczególności poprzez:

1) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do jego wieku, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych, dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, w oparciu o roczny plan pracy;

2) sprawowanie opieki, wychowania i edukacji, z zapewnieniem podopiecznym odpowiedniego bezpieczeństwa przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami;

3) w przypadku dzieci niepełnosprawnych m.in. poprzez zapewnianie opieki przez osoby z właściwymi kwalifikacjami w zakresie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością;

4) planowanie dnia w sposób zapewniający dzieciom właściwe proporcje czasu związanego z wysiłkiem fizycznym i umysłowym oraz odpoczynkiem;

5) współpracę z rodzicami dzieci;

6) wspomaganie rodziców dzieci w wychowaniu;

7) zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu.

Rozdział 3.

Zarządzanie Zespołem

§ 6. 1. Opieka w Klubie jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

2. Do Klubu przyjmowane są dzieci, które wraz z rodzicami lub rodzicem zamieszkują na terenie Gminy Wieruszów.

3. Do Klubu może być przyjęte dziecko spoza Gminy Wieruszów, jeżeli Klub dysponuje wolnymi miejscami.

§ 7. 1. Co najmniej raz w roku, w terminie ogłoszonym przez Kierownika Klubu, przeprowadzone jest postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w Klubie. Przyjęcia do Klubu odbywają się w miarę posiadania wolnych miejsc przez cały rok kalendarzowy.

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Kierownik Klubu na podstawie złożonych prawidłowo wypełnionych kart zgłoszeń.

3. Wzór kart zgłoszeń oraz regulamin rekrutacji określi Kierownik Klubu w formie zarządzenia.

4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc pierszeństwo przyjęcia do Klubu mają:

1) dzieci z rodzin wielodzietnych – rodzina wychowująca troje i więcej dzieci;

2) dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, co do których nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające korzystanie z opieki w Klubie;

3) dzieci rodziców pracujących lub prowadzących gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczący się w systemie dziennym;

4) dzieci rodzica pracującego lub prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczący się w systemie dziennym, samotnie wychowującego dziecko, w rozumieniu ustawy;

5) dzieci rodzica z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym bądź wobec którego orzeczono całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji.

5. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium:

Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Dzieci z rodzin wielodzietnych (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)

Oświadczenie rodziców kandydata o wychowywaniu co najmniej 3 dzieci/ kserokopia Karty Dużej Rodziny

2.

Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, co do których nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające korzystanie z opieki w Klubie

Oświadczenia rodziców kandydata o orzeczonej niepełnosprawności wobec dziecka, przy czym, przy składaniu dokumentów rodzic będzie proszony o okazanie orzeczenia o niepełnosprawności

3.

Dzieci, których oboje rodziców lub jeden samotny rodzic pracuje lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczy się w systemie dziennym

Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu. aktualna informacja z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie KRUS potwierdzające podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników lub zaświadczenie z placówki oświatowej

4.

Dzieci rodzica z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym bądź wobec którego orzeczono całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji

Orzeczenie o niepełnosprawności

§ 8. Dzieci nieprzyjęte do Klubu w trakcie postępowania rekrutacyjnego umieszczane są na liście oczekujących i przyjmowane są w miarę zwalniania się miejsc.

§ 9. Dzieci uczęszczające do Klubu nie podlegają rekrutacji. Rodzice dzieci składają deklarację kontynuacji uczęszczania dziecka do Klubu.

§ 10. Do Klubu może być przyjęta taka liczba dzieci, która gwarantuje dzieciom właściwą opiekę oraz bezpieczeństwo podczas pobytu w Klubie, z zachowaniem wymagań określonych ustawą.

§ 11. W przypadku powzięcia przez Kierownika Klubu informacji o nieobecności dziecka w Klubie, trwającej minimum jeden miesiąc – Kierownik Klubu może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko z listy oczekujących na podstawie umowy z jego rodzicami.

§ 12. 1. Kierownikowi Klubu przysługuje prawo skreślenia dziecka z listy zapisanych do Klubu w przypadku:

1) niezgłoszenia się dziecka do Klubu w terminie 14 dni od wyznaczonej daty przyjęcia dziecka do Klubu i nieusprawiedliwienia w tym czasie przyczyn nieobecności dziecka;

2) nieuczęszczania dziecka do Klubu przez okres co najmniej jednego miesiąca, bez przedstawienia przyczyny;

3) zalegania z opłatą za pobyt lub wyżywienie dziecka w Klubie, przez okres co najmniej 2 miesięcy;

4) wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do przebywania dziecka w Klubie.

2. Kierownik Klubu skreśla dziecko z listy dzieci zapisanych do Klubu w przypadku rezygnacji rodziców z uczęszczania dziecka do Klubu, złożonej na piśmie.

Rozdział 4.

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Klubie

§ 13. 1. Pobyt dziecka w Klubie jest płatny. Rodzice zobowiązani są do ponoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka przebywającego w Klubie.

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Klubie i maksymalną opłatę za wyżywienie ustala Rada Miejska w Wieruszowie w odrębnej uchwale.

3, Wysokość opłaty za wyżywienie, o której mowa w ust. 2 ustala co roku Kierownik Klubu w porozumieniu z Burmistrzem Wieruszowa.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 2, za czas przebywania dziecka w Klubie wnosi się z dołu do 10 dnia następnego miesiąca.

5. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w Klubie określa umowa zawierana pomiędzy Kierownikiem Klubu a rodzicami dziecka.

6. Opłata za pobyt dziecka w Klubie nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

7. Opłata za wyżywienie dziecka objętego opieką w Klubie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka. Warunkiem zwrotu opłaty jest zgłoszenie przez rodzica Kierownikowi Klubu nieobecności dziecka telefonicznie, osobiście lub w formie elektronicznej nie później niż w pierwszym dniu nieobecności.

Rozdział 5.

Organizacja Klubu

§ 14. 1. Klubem kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Wieruszowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Kierownik kierując Klubem zapewnia wykonywania działań statutowych i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Kierownik jest upoważniony do wydawania zarządzeń, regulaminów, instrukcji, upoważnień oraz poleceń.

4. Kierownik ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową oraz zatwierdza i zapewnia realizację planu finansowego Klubu.

§ 15. 1. Do uprawnień i obowiązków Kierownika Klubu należy w szczególności:

1) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i wynagradzania pracowników Klubu;

2) ustalanie wewnętrznej organizacji Klubu, a zwłaszcza określenie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na szczególnych stanowiskach;

3) ustalenie zasad i zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów wewnętrznych Klubu;

4) zapewnienie pracownikom Klubu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

5) sprawowanie kontroli zarządczej w Klubie;

6) opracowywanie rocznych planów finansowych Klubu;

7) zarządzanie środkami finansowymi Klubu;

8) prawidłowe gospodarowanie mieniem Klubu;

9) opracowywanie sprawozdań z działalności Klubu.

2. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony pracownik w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa udzielonego mu przez Kierownika.

§ 16. Strukturę organizacyjną oraz godziny pracy Klubu ustala Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

§ 17. 1. Organizację wewnętrzną Klubu określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika.

2. Za realizację regulaminu odpowiada Kierownik Klubu.

3. Klub Malucha w Wieruszowie jest czynny przez cały rok we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem ustanowionych przerw i ustalonej zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym statucie przerwy wakacyjnej.

4. Godziny pracy Klubu ustala się w regulaminie organizacyjnym, o którym mowa w ust. 1.

5. Strukturę zatrudnienia określa regulamin organizacyjny, o którym mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę liczbę dzieci uczęszczających do Klubu oraz liczbę godzin pracy.

6. Klub zapewnia opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie.

§ 18. 1. Terminy przerw, w tym wakacyjnej przerwy w pracy Klubu, ustalany jest corocznie przez Kierownika Klubu, w porozumieniu z Burmistrzem Wieruszowa i Radą Rodziców.

2. W okresie przerwy wakacyjnej Klub nie sprawuje opieki wychowawczej i nie przyjmuje dzieci.

Rozdział 6.

Współpraca z rodzicami i zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych przez Klub

§ 19. 1. Rodzice dzieci są zobowiązani do:

1) przestrzegania niniejszego statutu;

2) respektowania uchwał Rady Rodziców;

3) terminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w Klubie;

4) informowania o nieobecności dziecka w Klubie, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

5) informowania o sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy rozwojowe dziecka;

6) w przypadku zmiany danych dotyczących dziecka lub jego rodziców niezwłoczne ich aktualizowanie w Klubie;

7) dbania o strój dziecka stosowny do pory roku i pogody;

8) współpracy z Kierownikiem i Radą Rodziców.

2. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z programami pracy z dziećmi realizowanymi w Klubie;

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

3) wyrażania i przekazywania opiekunom oraz Kierownikowi Klubu wniosków z obserwacji pracy Klubu;

4) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Klubie.

3. Spotkania z rodzicami organizowane są w Klubie zgodnie z potrzebami, a także na wniosek rodziców i opiekunów.

4. Formami współpracy z rodzicami są:

1) zebrania ogólne i grupowe;

2) zajęcia otwarte;

3) zajęcia adaptacyjne;

4) konsultacje i rozmowy indywidualne z Kierownikiem, opiekunami;

5) udział rodziców w organizacji uroczystości.

5. W przypadku podejrzenia naruszenia praw dziecka, np. poprzez przypadki przemocy Kierownik Klubu powiadamia właściwe instytucje.

§ 20. Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach otwartych organizowanych w Klubie.

§ 21. 1. Rodzice uczestniczący w zajęciach, spotkaniach i imprezach zobowiązani są przestrzegać wewnętrznych procedur, regulaminów, zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Klubie oraz do wytycznych Kierownika Klubu i opiekunów.

2. Warunkiem udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Klubie jest zgoda Kierownika.

3. Kierownik wyraża zgodę na udział rodziców w zajęciach biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci oraz komfort psychiczny i emocjonalny dzieci.

Rozdział 7.

Postanowienia końcowe

§ 22. Nadzór nad Klubem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, realizacji zadań statutowych oraz gospodarki finansowej sprawuje Burmistrz Wieruszowa.

§ 23. Sprawy dotyczące funkcjonowania Klubu nieuregulowane w statucie zostaną określone w regulaminie organizacyjnym Klubu.

§ 24. Klub prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 25. Klub używa pieczęci podłużnej o treści: Klub Malucha w Wieruszowie ul. Kępińska 2a, 98-400 Wieruszów.

§ 26. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XLV/344/2022

Rady Miejskiej w Wieruszowie

z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Malucha w Wieruszowie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Na podstawie art. 58 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.Dz.U. z 2021r. poz. 75;zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 952 i poz. 227) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała ustala:

1) wysokość opłaty za pobyt dziecka w Klubie Malucha w Wieruszowie w związku z opieką wykonywaną w wymiarze do 10 godzin dziennie;

2) wysokość dodatkowej opłaty za pobyt dziecka w Klubie Malucha w Wieruszowie w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica;

3) maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w Klubie Malucha w Wieruszowie.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzicu, oznacza to również osoby o których mowa w art.4 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 3. 1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Klubie Malucha w Wieruszowie w wymiarze do 10 godzin dziennie, wynosi 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) miesięcznie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Opłata za pobyt dziecka w Klubie Malucha w Wieruszowie w wymiarze do 10 dziennie, będącego uczestnikiem projektu “Klub Dziecięcy w Wieruszowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wynosi 168 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) miesięcznie, w trakcie jego realizacji.

§  4. Świadczenia związane z pobytem, o jakim mowa w §3 obejmują:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w wymiarze do 10 godzin dziennie;

2) zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz właściwej opieki;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniający rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka;

4) zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci.

§ 5. 1. Dodatkowa opłata za pobyt dziecka w Klubie Malucha w Wieruszowie, który na wniosek rodzica trwa powyżej 10 godzin dziennie wynosi 20 złotych (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za każdą godzinę pobytu.

2. Opłata za pobyt dziecka w Klubie Malucha w Wieruszowie, powyżej 10 godzin dziennie, obejmuje świadczenia określone w §4.

§ 6. Maksymalna wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w Klubie Malucha w Wieruszowie, wynosi 8,5 zł dziennie (słownie osiem złotych 50/100).

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLIII/324/2021 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Malucha w Wieruszowie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Adam Śpigiel

 

 

 

UCHWAŁA NR LIII/417/2022
RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE

z dnia 28 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt
dziecka w Klubie Malucha w Wieruszowie oraz ustalenia maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2022 r. Nr 559 ze zm. ), art. 54 i 55 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 75 ze zm ) uchwala się co następuje:
§ 1. W Uchwale nr XLV/344/2022 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Malucha w Wieruszowie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie ( Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z 2022 r, poz.743 ) wprowadza się następującą zmianę:

– § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Maksymalna wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dla dziecka w Klubie Malucha w Wieruszowie prowadzonym przez Gminę Wieruszów, obejmująca koszty produktów do sporządzenia posiłków, wynosi 15 złotych ( słownie piętnaście złotych )”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Adam Śpigiel

 

   

 

UCHWAŁA NR XLI/315/2021

Rady Miejskiej w Wieruszowie

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Żłobka i Klubu Malucha w Wieruszowie oraz nadania statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), art. 9 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 952) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) uchwala, co następuje:

§1. 1. Z dniem 1 stycznia 2022 r. tworzy się gminną jednostkę budżetową Gminy Wieruszów, pod nazwą: “Zespół Żłobka i Klubu Malucha w Wieruszowie”, zwany dalej “Zespołem” w skład którego wchodzą:

1) Żłobek Miejski w Wieruszowie, ul. Bursztynowa 1, 98-400 Wieruszów, zwany dalej Żłobkiem;

2) Klub Malucha w Wieruszowie, ul. Kępińska 2a, 98-400 Wieruszów, zwany dalej Klubem.

  1. Siedziba Zespołu mieści się pod adresem: ul. Bursztynowa 1, 98-400 Wieruszów.
  2. Połączenie Żłobka i Klubu Malucha w Zespół nie narusza odrębności Żłobka i Klubu w zakresie ich wpisu do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych.
  3. Zespołowi nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§.2. Majątek jednostek budżetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, z dniem 1 stycznia 2022 r. staje się majątkiem Zespołu.

§3. Z dniem 1 stycznia 2022 r. Zespół przejmuje wszelkie zobowiązania i należności jednostek budżetowych, o których mowa w § 1 ust. 1.

§4. Z dniem 1 stycznia 2022 r. pracownicy zatrudnieni w jednostkach budżetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, stają się pracownikami Zespołu.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Adam Śpigiel

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XLI/315/2021

Rady Miejskiej w Wieruszowie

z dnia 15 listopada 2021 r.

STATUT
ZESPOŁU ŻŁOBKA I KLUBU MALUCHA
W WIERUSZOWIE

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§1.  Zespół Żłobka i Klubu Malucha w Wieruszowie, zwany dalej “Zespołem”, działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 952),
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773),
  3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834),
  4. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834),
  5. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2432),
  6. niniejszego Statutu.

§2. 1. Zespół jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Wieruszów, prowadzoną w formie gminnej jednostki budżetowej, udzielającą świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dzieciom z terenu Gminy Wieruszów.

2. Obszarem działania Zespołu jest Gmina Wieruszów, jednak dla właściwej realizacji zadań i celów może prowadzić działalność również poza granicami Gminy Wieruszów.

3. Siedzibą Zespołu jest Gmina Wieruszów. Adres siedziby: ul. Bursztynowa 1, 98-400 Wieruszów.

4. W skład Zespołu wchodzą:

1) Żłobek Miejski w Wieruszowie z siedzibą: ul. Bursztynowa 1, 98-400 Wieruszów;

2) Klub Malucha w Wieruszowie z siedzibą: ul. Kępińska 2a, 98-400 Wieruszów.

5. Organem założycielskim i prowadzącym Zespół jest Gmina Wieruszów.

6. Zespół nie posiada osobowości prawnej.

Rozdział 2.

Cel i zadania Zespołu

§3. 1. Celem Zespołu jest zapewnienie prowadzenia przez placówki wchodzące w skład Zespołu działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci w wieku do lat 3 z terenu Gminy Wieruszów.

2. Do zadań Zespołu należy:

a) koordynowanie bieżącej pracy i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Żłobka i Klubu wchodzących w skład Zespołu,

b) prowadzenie wspólnej obsługi Żłobka i Klubu wchodzących w skład Zespołu w szczególności pod względem: organizacyjnym, administracyjnym i kadrowym,

c) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i ochrony przeciwpożarowej,

d) gospodarowanie powierzonym mieniem Zespołu,

e) prowadzenie procesu rekrutacji do jednostek wchodzących w skład Zespołu,

f) podejmowanie inicjatyw w zakresie poprawy funkcjonowania Żłobka i Klubu wchodzących w skład Zespołu oraz jakości sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

g) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Wieruszów w zakresie realizacji zadań Zespołu.

Rozdział 3.

Zarządzanie Zespołem

§4. 1. Działalnością Zespołu kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Wieruszowa, który jest dla niego zwierzchnikiem.

3. Dyrektor Zespołu zarządza Zespołem i reprezentuje do na zewnątrz, działając jednoosobowo, zgodnie z zakresem pełnomoctnictwa udzielonego przez Burmistrza Wieruszowa.

4. Dyrektor Zespołu jest równocześnie dyrektorem Żłobka i Kierownikiem Klubu wchodzących w skład Zespołu.

5. Dyrektor Zespołu wykonuje wszystkie czynności z zakresu prawa pracy i jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Zespołu.

6. Szczegółową organizację wewnętrzną Zespołu ustala Dyrektor Zespołu w Regulaminie organizacyjnym Zespołu.

7. Za wykonanie Regulaminu organizacyjnego odpowiada Dyrektor Zespołu.

8. Do obowiązków Dyrektora Zespołu należy:

a) zatrudnianie, zwalnianie i dokonywanie wszelkich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy z pracownikami Zespołu,

b) uzgadnianie z organem prowadzącym zasad organizacji Zespołu,

c) organizowanie pracy Zespołu,

d) zapewnienie należytego stanu higieniczno-sanitarnego Zespołu orz warunków bezpieczeństwa dzieci i personelu na terenie jednostek wchodzących w skład Zespołu,

e) opracowanie rocznego planu finansowego Zespołu i jego realizacja,

f) opracowanie systemu kontroli wewnętrznej i zarządczej Zespołem,

g) opracowanie zasad i zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów, w tym finansowo-księgowych,

h) organizacja przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków,

i) wydawanie poleceń służbowych,

j) racjonalne zarządzanie gospodarką finansową Zespołu,

k) prawidłowe gospodarowanie mieniem Zespołu.

9. Dyrektor Zespołu składa Burmistrzowi Wieruszowa do dnia 31 stycznia coroczne sprawozdanie z działalności Zespołu za rok poprzedni.

10. Dyrektor Zespołu może udzielać pełnomocnictwa pracownikom Zespołu, w granicach posiadanych kompetencji, w szczególności do pełnienia zastępstwa podczas nieobecności Dyrektora Zespołu. O ustalonym zastępstwie Dyrektor Zespołu zawiadamia pisemnie Burmistrza Wieruszowa.

11. Dyrektor Zespołu może wydawać regulaminy, instrukcje i zarządzenia, regulujące zasady funkcjonowania i ustrój wewnętrzny Zespołu.

Rozdział 4.

Nadzór i kontrola

§5. 1. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Burmistrz Wieruszowa.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności nadzór nad:

a) warunkami higieniczno-sanitarnymi i bezpieczeństwem świadczonej opieki,

b) jakością świadczonej opieki nad dziećmi w Zespole,

c) realizacją zadań statutowych przez Zespół,

d) prawidłowością gospodarowania mieniem Zespołu,

e) prawidłowością gospodarowania finansami Zespołu.

Rozdział 5.

Gospodarka finansowa

§6. 1. Zespół jako samorządowa jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych na odrębnych przepisach, w szczególności w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki jednostki budżetowej, opracowany na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości.

3. Szczegółowy tryb opracowywania, realizacji oraz rozliczania budżetu Zespołu określają właściwe przepisy.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

§7. 1. Zespół używa pieczęci podłużnej o treści: Zespół Żłobka i Klubu Malucha w Wieruszowie ul. Bursztynowa 1, 98-400 Wieruszów.

2. Sprawy dotyczące funkcjonowania Zespołu nieuregulowane w niniejszym Statucie zostaną ustalone w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu.

3. Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XLVI/349/2022

Rady Miejskiej w Wieruszowie

z dnia 25 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Żłobka i Klubu Malucha w Wieruszowie oraz nadania statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) i art. 9 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.  W uchwale nr XLI/315/2021 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu Żłobka i Klubu Malucha w Wieruszowie oraz nadania statutu zmienia się treść §2, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Majątek jednostek budżetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, z dniem 1 stycznia 2022 r. staje się majątkiem Zespołu.

  1. Doposaża się Zespół w dodatkowy majątek w postaci 35% udziału w nieruchomości będącej własnością gminy Wieruszów, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu prowadzi księgę wieczystą nr SR1W/00104994/0 składającej się z:

a) działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 4.735/3 obręb Wieruszów o powierzchni 0,3080 ha,

b) działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 4.736 obręb Wieruszów o powierzchni 0,0654 ha wraz z wszelkimi znajdującymi się na wskazanym udziale w tej nieruchomości częściami budynków, urządzeniami i ich wyposażeniem.”

§ 2. Uchwała chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Adam Śpigiel