Rekrutacja

Rekrutacja do Zespołu Żłobka i Klubu Malucha w Wieruszowie na rok szkolny 2024/2025

 1. Rekrutacji będą podlegać dzieci urodzone w terminie od 1.01.2022 r. do 31.03.2024 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1.09.2024 r.).
 2. Od 1 marca 2024 r. do 15 marca 2024 r. rodzice/prawni opiekunowie będą mogli złożyć w budynku żłobka na ul. Bursztynowej „Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka/Klubu Malucha” wraz z załącznikami na nabór podstawowy – 1 września (załącznik: Oświadczenia).
 3. Karty zgłoszenia i oświadczenia będzie można pobrać ze strony internetowej (załącznik: „Karta zgłoszenia”) lub w siedzibie żłobka.
 4. Po 15 marca 2024 r. Karty zgłoszenia będą również przyjmowane jednak nie będą one brały udziału w naborze podstawowym, a jedynie w naborze uzupełniającym.
 5. Dzieci nieprzyjęte do żłobka i klubu z powodu braku wolnych miejsc, umieszczane są na liście oczekujących.
 6. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka i klubu mają dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Wieruszów.
 7. W przypadku, gdy liczba wniosków przekracza liczbę wolnych miejsc podczas naboru będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria w następującej kolejności:
  1) dzieci niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, co do których nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające im korzystanie ze żłobka lub dzieci z rodzin wielodzietnych: troje i więcej;
  2) dzieci obojga pracujących lub uczących się w systemie dziennym rodziców/prawnych opiekunów;
  3) dzieci pracującego lub uczącego się w systemie dziennym rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, z późn. zm.;
  4) dzieci rodzica/prawnego opiekuna wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji.
 1. Rodzic/opiekun prawny składający wniosek dostarcza dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:

Lp

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem do 3 roku życia

oświadczenie uczestnika

2.

Dzieci, których oboje rodziców lub jeden samotny rodzic pracuje lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczy się w systemie dziennym

zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu/ aktualna informacja z CEIDG/ zaświadczenie z KRUS/ zaświadczenie z placówki oświatowej

3.

Osoba zamieszkująca na terenie gminy Wieruszów w rozumieniu przepisów kodeksu Cywilnego

oświadczenie uczestnika

4.

Dzieci z rodzin wielodzietnych (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)

Oświadczenie rodziców kandydata
o wychowywaniu co najmniej 3 dzieci
i kserokopia karty dużej rodziny

5.

Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, co do których nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające korzystanie z opieki w Zespole

Oświadczenia rodziców kandydata
o orzeczonej niepełnosprawności wobec dziecka, przy czym, przy składaniu dokumentów rodzic będzie proszony
o okazanie orzeczenia o niepełnosprawności

6.

Dzieci rodzica z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym bądź wobec którego orzeczono całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji

Okazanie orzeczenia o niepełnosprawności

9. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż liczba wolnych miejsc dyrektor Zespołu powołuje zarządzeniem Komisję Rekrutacyjną, która dokonuje kwalifikacji dzieci do placówek.

10. Do 20 marca 2024 r. dyrektor podaje do publicznej wiadomości w siedzibie żłobka listę dzieci przyjętych do żłobka i klubu oraz listę rezerwową.

11. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do placówek, rodzice zobowiązani są do zawarcia umowy w sprawie korzystania z usług Zespołu. Terminy wywieszone zostaną na tablicy ogłoszeń.

12. Przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do Zespołu niezbędne jest przedłożenie dyrektorowi zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka lub innej informacji od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z opieki żłobkowej.

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka Zespół 2024

Oświadczenia Zespół 2024