Regulamin placu zabaw

  1. Plac zabaw jest dla dzieci terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
  2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci w wieku do 14 lat.
  3. Na terenie placu zabaw dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które ponoszą za te dzieci pełną odpowiedzialność.
  4. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.
  5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
  6. Zabronione jest stawanie na ruchomych częściach urządzeń.
  7. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających, palenia tytoniu oraz przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym.
  8. Zabrania się w szczególności:

– niszczenia urządzeń zabawowych,

– zaśmiecania terenu,

– rozbijania butelek,

– niszczenia zieleni,

– jazdy na rowerze,

– wprowadzania zwierząt,

– palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych.

9. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urządzeń i sprzętu odpowiadają korzystający, a w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie i rodzice.

10. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci prosimy o przestrzeganie w/w zasad.

Osoby nie stosujące się do powyższych zakazów będą podlegały odpowiedzialności z art..: 51, 54, 77, 98, 144, 145 ustawy z dn. 20.05.1971 r. Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. nr 12 poz 114 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012.1356 ze zm.).