Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Żłobka Miejskiego w Wieruszowie

Żłobek Miejski w Wieruszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Żłobka Miejskiego w Wieruszowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak możliwości zmiany kontrastu oraz rozmiaru czcionki z poziomu strony internetowej;
 • Brak napisów do filmów;
 • Niektóre opisy alternatywne do zdjęć są niezrozumiałe dla osób nawigujących po stronie;

Wyłączenia

 • multimediów nadawanych na żywo;
 • arkusze kalkulacyjny jeśli ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 • materiałów z intranetu i ekstranetu; opublikowanych przed 2019-09-23 i od tego czasu nie aktualizowanych;
 • multimediów do 2020-09-23;
 • treści od innych podmiotów;
 • treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Patrycja Baraniak.
 • E-mail: zlobek@wieruszow.pl
 • Telefon: 62 62 62 041

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Patrycja Baraniak
 • Adres: ul. Bursztynowa 1, 98-400 Wieruszów
 • E-mail: zlobek@wieruszow.pl
 • Telefon: 62 62 62 041

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku żłobka prowadzi wejście główne znajdujące się bezpośrednio przy drodze dojazdowej,

2. Zapewnione miejsca parkingowe,

3. Z każdej strony budynku dodatkowe wejścia, w razie konieczności służące jako ewakuacyjne,

4. Wejście do budynku z przodu

5. Dostępny podjazd dla wózków,

6. Budynek jednopoziomowy, nie posiada wind,

7. W budynku zapewniono wolne od barier poziomie i pionowe przestrzenie komunikacyjne,

8. Zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

9. W budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń,

10. Możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,

11. W Żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.