Ochrona danych osobowych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Marek Walczak, e-mail: iodwieruszow@gmail.com

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Żłobku dla Dzieci i Rodziców oraz dotyczące monitoringu wizyjnego

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Żłobek Miejski w Wieruszowie z siedzibą przy ul. Bursztynowej 1, 98-400 Wieruszów, prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem.

Tel: 62 626 20 41, e-mail: zlobek@wieruszow.pl zwany dalej „Administratorem” lub „Żłobkiem”. Z inspektorem ochrony danych Żłobka można skontaktować się poprzez adres e-mail: iodwieruszow@gmail.com.

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, jakim w przypadku żłobka jest realizowanie funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Szczegółowa podstawa prawna przetwarzania danych osobowych dzieci oraz ich rodziców znajduje się w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (w szczególności art. 3a ustawy). Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest konieczne dla celów wymienionych powyżej.

Dane osobowe dzieci oraz ich rodziców będą przekazywane tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

• otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci przez Administratora narusza przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie są one przetwarzane w sposób automatyczny i nie podlegają profilowaniu.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego

Administratorem danych osobowych jest Żłobek Miejski w Wieruszowie z siedzibą przy ul. Bursztynowej 1, 98-400 Wieruszów, prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem. Tel: 62 626 20 41, e-mail: zlobek@wieruszow.pl zwany dalej „Administratorem” lub „Żłobkiem”. Z inspektorem ochrony danych Żłobka można skontaktować się poprzez adres e-mail: iodwieruszow@gmail.com.

Dane osobowe zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz w celu ochrony mienia Żłobka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) oraz e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” w związku z art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Monitoringiem wizyjnym objęto teren wokół budynku, plac zabaw oraz korytarze wewnątrz Żłobka. Dane osobowe zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez okres do 14 dni od czasu ich zarejestrowania i nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

• otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego narusza przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie są one przetwarzane w sposób automatyczny i nie podlegają profilowaniu.